"Hulle sê..."
Wie is ons?
Wat sê die wet?
Die religiedebat
Probleme by skole
Ons help graag
Die Vrese van Ons Vaders
Inligting - lees hier
Interaktief - neem deel
Skakel ons
Dokumente
Skakels
ENGLISH
   
 


In skole waar die Nasionale Beleid rakende Religie in Onderrig geïgnoreer word, word leerkragte, ouers en buitestanders die kans gegun om kinders tydens kurrikulumtyd met religieuse oortuigings te indoktrineer (def: opsetlike inskerping van idees). Alhoewel dit (sover ons ervaring strek) in elke geval skole met 'n Christelike karakter is, is hierdie onoordeelkundige godsdiens-inskerping nie die fout van Christendom, Christene of ons landswette nie, maar stel oorywerige evangeliste en polities-geïnspireerde individue kinders onoordeelkundig en sonder ouers se instemming aan 'n verskeidenheid bekeringsaktiwiteite bloot. Selfs kinders uit goeie, stabiele en gelowige (insluitend Christen-) huishoudings word deur bekeringsyweriges geïnspireer om hulle ouers se ingeligte oortuigings en waardes te verwerp. Ongeag die feit dat sulke aktiwiteite onwettig is, is dit ook nie regverdigbaar nie.

Tweedens word leerplanne in sommige gevalle verskraal of verdraai om teologies-politieke doelwitte te pas. Soos magshebbers in die verlede boeke verban en verbrand het, wil Bybelverknogtes steeds ons kinders se kennis verskraal en hulle insigte beperk tot wat geglo word, in plaas van om die voorgeskrewe leerplanne te volg. Kinders word byvoorbeeld met voorbedagte rade oortuig dat daar nie dinosourusse kon gewees het nie want die Aarde kan nie ouer as 6000 jaar oud wees nie. In sommige gevalle word handboeke met 'n duidelike godsdiens-georiënteerde tema gebruik, selfs in vakke (soos grondslag-wiskunde) wat niks met godsdiens te make het nie.

Derdens word kinders nie, soos voorgeskryf, geskool in die basiese eienskappe van die veelheid gelowe en kulture nie. Waar die Nasionale Beleid voorskryf dat kinders vanaf grondslagfase van die basiese kenmerke (soos kleredrag, gebruike en heilige dae) van 'n verskeidenheid godsdienste moet leer, kies vele skole om Bybelonderrig van ouds aan te bied.

Dit is hierdie ongevraagde, onoordeelkundige en onwettige staatsgesubsideerde godsdiensinskerping van kinders, die voorkeur aan veral Calvinistiese Protestantisme en die opsetlike verskraling van leerplanne waarteen ons kapsie maak. Ons is wel ten gunste van goeie onderwys sowel as vrywillige godsdiensbeofening by skole, maar weier dat onderwysers ons kinders bangpraat, onnodige skuldgevoelens in hulle aanwakker en hulle opsaal met uitgediende of vreemde bygelowe. Vir 'n in-diepte bespreking van die hierdie kwessies, lees "Die Vrese van Ons Vaders" (sien skakels links).

Natuurlik is bogenoemde nie die enigste probleme by skole nie, maar dit is waarop ons fokus. Per slot van sake moet alle probleme aangespreek word om 'n land te ontwikkel.

Ons probeer ook nie voorgee dat alle skole, alle onderwysers en alle godsdiensaktiwiteite problematies is nie, maar waar probleme rakende godsdiensaktiwiteite in skole bestaan sal ons dit namens ouers aanspreek.