"Hulle sê..."
Die Vrese van Ons Vaders
Inligting - lees hier
Tipiese probleme
Vars nuus
Lees in die Pers
Ander blogs
Interaktief - neem deel
Skakel ons
Dokumente
Skakels
ENGLISH
   
 


Die debat het begin nadat 'n laerskool in die Wes-Kaap in 2008 'n Jesus-week met verskeie evangelistiese aktiwiteite voorgestel het. Ons het skriftelik daarteen kapsie gemaak, en die verrigtinge is gekanselleer. Hierdie was die begin van 'n groeiende teenkanting teen staatsondersteunde geloofsapartheid.

Die religiebeleide, leerplanne, missiestellings, godsdiens- en ander aktiwiteite van vele skole is teenstrydig met wetgewing, veral die Grondwet en die Nasionale Beleid rakende Religie in Onderrig (BRO). Sommige skole se beheerliggame blyk te verskil van hierdie opinie, en grond hulle oortuigings waarskynlik op die mening dat die BRO nie bindend is nie. Hierdie houding blyk hoofsaaklik voort te vloei uit die aanwysings van organisasies soos FEDSAS, by wyse van hulle geskrewe opinie en die uitlatings van sy eertydse voorsitter Mnr Paul Colditz tydens 'n gesprek met Freek Robinson op RSG se Praat Saam program.

Die gevolg is dat vele openbare skole in ons land staatshulpbronne gebruik om 'n spesifieke sektariese geloof te bevoordeel, wat nie alleen tot nadeel van die skoliere van die betrokke skole is nie maar ook teenstrydig is met die beginsel van gelykheid van ons Grondwet. Alhoewel in die meeste gevalle dit vorme van Christendom is wat voorkeur gegun word, geld die argumente asook die wetlike voorskrifte vir alle geloofsoortuigings. Ons kapsie is dus NIE teen die Christendom of godsdiens as sulks nie (vele van ons ondersteuners is gelowig en sluit lede van uiteenlopende oortuigings in), maar teen die negatiewe inbraak wat ondeurdagte godsdiensbeoefening en -inskerping op kinders se vryhede en leerplanne maak en die effekte van indoktrinasie (die aanleer van elitisme en die veroordeling van ander).

Die saak word vererger wanneer 'n groep aanspraak maak op verteenwoordiging van die meerderheid, en meerderheidsopinie verder voorgehou word as die afdwingbare norm. Hierdie "mob rule" beginsel is juis waarteen demokrasie waak en ons Grondwet ons en ons kinders beskerm.

Geloofsaktiwiteite word volgens wet in skole toegelaat, maar slegs sonder enige dwang of druk. Skole moet alle kinders uit hulle gemeenskap ewe welkom en veilig laat voel, en niemand behoort spesiale reëlings hoef te tref vir hulle godsdiens nie, ongeag watter minderheid hulle in 'n skool mag uitmaak. Wat die saak verder bemoeilik is dat minderhede vinnig geviktimiseer en beswadder word, soos blyk uit persberigte en kommentaar ook op hierdie webblad. Tog skep vele openbare Afrikaanse skole eksplisiet 'n selfopgestelde godsdiensbeleid wat op Calvinistiese Christennasionalisme geskoei is, en skep so onregmatig 'n klimaat van onverdraagsame sektariese geloofsvoorkeur. Sommige skoolhoofde oefen selfs druk op ouers wat nie hulle voorkeurgeloof ondersteun nie om elders 'n hawe vir hulle kinders te vind.

Ons hoop dat hierdie webwerf elke leser sal help om die kernaspekte te verstaan en sinvol te kan deelneem aan die debat.